Jak odwołać się od decyzji organu podatkowego?

W każdym przypadku, kiedy mamy zastrzeżenia co do decyzji wydanej przez urząd, możemy sięgnąć po przysługującą nam możliwość zaskarżenia owej decyzji składając od niej odwołanie do właściwego organu.

Tego rodzaju kroki prawne możemy podjąć w sytuacji, kiedy decyzję wydał ZUS, jednostka administracji samorządowej czy urząd skarbowy. Odwołanie musi jednak spełniać określone warunki, przede wszystkim - zawierać konkretne zarzuty przeciw decyzji, zostać złożone w ciągu 14 dni i realizować wymogi formalne. Od decyzji organu podatkowego wydanego w pierwszej instancji przysługuje nam tylko jedno odwołanie do organu wyższego stopnia, jednak za pośrednictwem organu, który wydał zaskarżoną decyzję. Chodzi o to, aby organ, który wydał daną decyzję, na przykład naczelnik urzędu skarbowego lub dyrektor urzędu kontroli skarbowej, miał możliwość ponownego rozpatrzenia całej sprawy i, co jednak w praktyce zdarza się rzadko, podjęcia innej decyzji. Najczęściej sprawa wędruje do jednostki wyższego stopnia i tam podejmuje się ostateczną decyzję, od której nie ma już możliwości odwołania.

Nie oznacza to jednak, że wnoszący odwołanie jest całkowicie skazany na łaskę i niełaskę decyzji urzędniczych. Przede wszystkim przepisy zabraniają zmiany decyzji na niekorzyść strony wnoszącej zaskarżenie. Wyższa instancja może utrzymać w mocy pierwotną decyzję, uchylić ją w całości lub w części przekazując do ponownego rozpatrzenia albo, orzekając ostatecznie, umorzyć postępowanie odwoławcze. Decyzja ostateczna nie będzie jednak gorsza od pierwotnej, chyba że rażąco naruszono prawo bądź interes publiczny. Jeśli nie czujemy się usatysfakcjonowani, możemy jeszcze wystąpić wszczęcie postępowania  w sądzie administracyjnym. Warto jednak wiedzieć, że sąd administracyjny nie wchodzi w meritum sprawy i nie dokonuje zmiany treści decyzji, może ją tylko w całości uchylić albo utrzymać w mocy.

Bardzo ważne jest, aby, składając odwołanie, dopełnić wszystkich wymogów formalnych, często bowiem zdarza się, że odwołanie od decyzji urzędu skarbowego nie podlega w ogóle rozpatrzeniu ze względu na przekroczenie terminu lub uchybienia merytoryczne w postaci braku konkretnych zarzutów przeciw decyzji.

Udostępnij ten artykuł
  • gplus

Komentarze