Wszystko, co powinieneś wiedzieć o podatku od nieruchomości

Na wszystkich właścicielach gruntów, budynków, budowli lub części budynków albo budowli ciąży obowiązek regularnego uiszczania określonej kwoty na rzecz państwa z tytułu posiadania nieruchomości. Pobieraniem tej opłaty, nazywanej podatkiem od nieruchomości, zajmują się samorządy gminne.

Podstawa prawna

Zdecydowana większość przepisów dotyczących podatku od nieruchomości znajduje się w Ustawie o podatkach i opłatach lokalnych z 12 stycznia 1991 r. Ponadto zapisy istotne dla tego zagadnienia znajdziemy w Ustawie z dnia 2 października 2003 r. o zmianie Ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw (Dz. U. Nr 188, poz. 1840 ze zm.) oraz Ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. Nr 80, poz. 721 ze. zm.). Te dwa ostatnie dokumenty zawierają przepisy, na mocy których z podatku od nieruchomości można zostać zwolnionym w wyjątkowych sytuacjach.

 

Płatnicy podatku od nieruchomości

Płatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne i prawne posiadające nieruchomość, a więc grunt, budynek lub jego część albo budowlę lub jej część. Do tej kategorii podatników zaliczamy właścicieli nieruchomości i gruntów, posiadaczy samoistnych, użytkowników wieczystych oraz posiadaczy nieruchomości Skarbu Państwa lub samorządu terytorialnego, o ile posiadanie wynika z umowy z daną instytucją. Na wszystkich wymienionych podmiotach spoczywa obowiązek zapłaty podatku od nieruchomości.

 

Zwolnienia podatkowe

To dość obszerna kategoria, dlatego na użytek tego tekstu ograniczymy się do zwolnień, z jakimi najczęściej mamy do czynienia. Z podatku od nieruchomości zwolnione są: nieruchomości służące działalności rybackiej lub leśnej, nieużytki, użytki ekologiczne, grunty zadrzewione, nieruchomości użytkowane przez instytucje pożytku publicznego, przedsiębiorstwa stanowiące centra badawczo-rozwojowe, a także zakłady pracy chronionej.

 

Udostępnij ten artykuł
  • gplus

Komentarze